BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA ÔNG LÊ VĂN ĐỨC

    17/03/2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: LÊ VĂN ĐỨC

 - Quốc tịch: Việt Nam

- Điện thoại: 02462 962 699                  Email: hongha.fid@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: Không

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua):

- Loại giao dịch đã thực hiện: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 10.000.000.000 đồng

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 1.000.000 cổ phiếu.

9. Phương thức giao dịch: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 14/03/2022

Tin tức mới Xem tất cả