THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN GIÁP

    12/12/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN XUÂN GIÁP

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.703.125 CP tương ứng với 9,92% tổng vốn điều lệ

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 1.250.000 CP

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 453.125 CP tương ứng với 2,64% tổng vốn điều lệ

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân.

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2020 đến ngày 11/01/2021

 

Tin tức mới Xem tất cả