BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN GIÁP

    14/01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
-
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN XUÂN GIÁP

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.703.125 CP tương ứng 9,92% số lượng cổ phiếu lưu hành

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.250.000 CP

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1.072.700 CP.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.425 CP, tương ứng 3,67% số lượng cổ phiếu lưu hành

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 15/01/2021

 

 

Tin tức mới Xem tất cả