THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ÔNG NGUYỄN TUẤN DŨNG

    11/03/2022

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà.

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Tuấn Dũng

- Quốc tịch: Việt Nam

- Điện thoại: 02462 962 699        Email:   hongha.fid@gmail.com   

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: HSL

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: Không

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký mua

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu

6. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ 7,7% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành.

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

9. Phương thức giao dịch: Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 14/03/2022

 

 

Ngày đăng: 11/03/2021

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả