Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT/HSL

    11/08/2023

Thông báo chốt Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 

- Ngày chốt danh sách: 31/08/2023;

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến: 29/09/2023;

Chi tiết vui lòng xem <tại đây>

Ngày đăng: 11/08/2023.

Tin tức mới Xem tất cả