BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN GIÁP

    14/01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021


BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

1. Thông tin về cá nhân:

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN XUÂN GIÁP

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có
2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư:
3. Tên mã chứng khoán sở hữu: HSL

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.703.125 CP, tương ứng 9,92% số lượng cổ phiếu lưu hành
6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.072.700 Cổ phiếu
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.425 CP, tương ứng 3,67% số lượng cổ phiếu lưu hành
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ:
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.425 CP
10. Lý do thay đổi sở hữu: Lý do cá nhân.
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/01/2021

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

 

Tin tức mới Xem tất cả