BÁO CÁO NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN ÔNG NGUYỄN XUÂN GIÁP

    14/01/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội , ngày 13 tháng 01 năm 2021
 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN
 

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN XUÂN GIÁP

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có

2. Người có liên quan của cá nhân: Không

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Mã chứng khóa: HSL)

 

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.703.125 cổ phiếu tương đương với 9,92% số lượng cổ phiếu lưu hành.

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn sở hữu từ 5%: 1.072.700 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.425 cổ phiếu tương đương với 3,67% số lượng cổ phiếu lưu hành.

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5%: 13/01/2021

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: Không

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 630.425 cổ phiếu

 

Tin tức mới Xem tất cả